Zásady požičania hokejového výstroja


1.     HK Spartak Bánovce nad Bebravou sa v rámci možností svojho rozpočtu snaží zabezpečiť dostatočné množstvo funkčného hokejového výstroja pre hráčov všetkých vekových kategórií. Avšak na zapožičanie výstroje neexistuje nárok, nakoľko jeho dostupnosť je podmienená limitovanými možnosťami rozpočtu klubu

 

2.     Zapožičaný hokejový výstroj pozostáva z týchto častí: suspenzor, holenné chrániče, nohavice, vesta, lakťačky, rukavice, prilba. Pri hráčoch hrajúcich súťaže, navyše zápasové dresy a štucne. Je prísne zakázané používať zápasové dresy a štucne počas tréningového procesu.

 

3.     Hokejovú výstroj preberá zákonný zástupca dieťaťa podpisom alebo hráč sám po nadobudnutí veku 18 rokov.

 

4.     Hokejový výstroj sa zapožičiava na určité obdobie (súťažné) a to od polovice mesiaca August do konca Apríla nasledujúceho roka. Počas doby zapožičania je potrebné výstroj udržiavať v takom stave ako bola požičaná. Je potrebné výstroj udržiavať vo „funkčnom stave“ na vlastné náklady. V prípade úplného poškodenia z dôvodu nesprávneho používania alebo v prípade straty je zákonný zástupca povinný kompenzovať poškodenie v plnej výške obstarávacích nákladov.

 

5.     Je možné upraviť hokejovú výstroj a prispôsobiť dieťaťu na vlastné náklady, ale pri odovzdávaní výstroja späť klubu je potrebné vrátiť výstroj v pôvodnom stave.

 

6.     Pred vrátením zapožičaného výstroja je potrebné výstroj oprať a vrátiť vo funkčnom stave. Za kontrolu stavu výstroja je zodpovedný hospodár.

 

7.     Hospodár pri zapožičaní vypíše preberací protokol so zástupcom dieťaťa, pri vrátení hospodár vychádza z uvedeného dokumentu. Do dokumentu zapisuje stav výstroja, ak je výstroj nejakým spôsobom poškodený je potrebné to uviezť do daného preberacieho protokolu.

 

8.     Ak sa hráč nezúčastňuje tréningového procesu a zápasov je povinný on alebo jeho zákonný zástupca výstroj zabezpečiť proti poškodeniu a strate. Za takéto zabezpečenie nie je zodpovedný vedúci mužstva ani nikto iný z klubu, zodpovednosť nesie hráč a jeho zákonný zástupca.

 

9.     Ak hráč prestane navštevovať tréningové jednotky a zápasy je on alebo jeho zákonný zástupca povinný vrátiť výstroj naspäť hospodárovi úplnú, opratú a keď nastalo nejaké poškodenie opravenú. Ak chýba nejaké časť výstroje je zákonný zástupca povinný uhradiť hodnotu z obstarávacej ceny danej časti výstroja.

 

10.   Hokejový výstroj sa vydáva a preberá v piatok od 17:00. Stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť s pánom Filom na t.č. 0910111911